Avís legal i política de privacitat

Condicions d'ús

La pàgina web www.hospitalmanlleu.cat és titularitat de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, amb domini social a Manlleu, carretera d’Olot número 7, codi postal 08560, i amb CIF G-08257248.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la pròpia Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu.

la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu els informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web www.hospitalmanlleu.cat seran recollides en un fitxer del qual és responsable la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a hsj@chv.cat.

Cessió de dades

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a l’entitat i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.